blog.web68.vn

OUR SPONSORS

Lỗi khi cài đặt Liferay 6.2 với JBoss 7.2 trên CentOS 6.5


Sau khi mình đã cài đặt thành công JBoss 7.2 trên Centos 6.5 (IP: 10.0.0.100) và deploy file WAR của Liferay, thử vào http://10.0.0.100:8080 thì dính ngay quả lỗi

 

JBWEB000309: type JBWEB000066: Exception report

JBWEB000068: message java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0

JBWEB000069: description JBWEB000145: The server encountered an internal error that prevented it from fulfilling this request.

JBWEB000070: exception 
javax.servlet.ServletException: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:105)
	org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:738)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:204)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:109)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:165)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:165)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:185)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:96)JBWEB000071: root cause 
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
	com.liferay.portal.util.PortalInstances._getDefaultCompanyId(PortalInstances.java:341)
	com.liferay.portal.util.PortalInstances._getCompanyId(PortalInstances.java:198)
	com.liferay.portal.util.PortalInstances.getCompanyId(PortalInstances.java:68)
	com.liferay.portal.servlet.filters.absoluteredirects.AbsoluteRedirectsFilter.doFilterTry(AbsoluteRedirectsFilter.java:60)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:183)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:738)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:204)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:109)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:165)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:165)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:185)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:96)

Không có nhiều kinh nghiệm JAVA, nhìn vào phát hoảng luôn :( Search tùm lum không có kết quả, chui hang cùng ngõ hẻm Google cuối cùng được một gợi ý

1. Kiểm tra hostname hiện tại

$hostname

2. Điền hostname vào /etc/hosts

127.0.0.1 centos6.gppm

Bây giờ thì truy cập http://10.0.0.100:8080/ và màn hình setup Liferay xuất hiện ngon lành cành đào.

Có bạn nào Pro Java giải thích cho mình không?


Tags
error  liferay  jboss  centos  
comments powered by Disqus